top of page
Offre de formations: Formations
Stages de Français pour Ukrainiens (FLE)
Курси французької мови для українців
 2024 - (Mise à jour décembre 2023)

Présentation de la formation

Français FLE niveau A0-A1

Préambule - Преамбула 

Veuillez nous excuser pour la traduction qui "pourrait être meilleure". Nous ne sommes pas spécialistes en langue Ukrainienne. Mais par égard pour nos amis Ukrainien, nous avons préféré utiliser la langue ukrainienne plutôt que la langue russe.

Просимо вибачення за переклад, який "може бути кращим". Ми не спеціалісти з української мови.

Але з поваги до наших друзів-українців ми воліли використовувати українську мову, а не російську.

1. Présentation - Презентація

Nous proposons deux sessions de 3 semaines de formation, français pour les étrangers, spécialement adaptées aux réfugiés ukrainiens. La première a lieu au mois d'août 2022; la deuxième au mois d'octobre 2022.

La première semaine est consacrée au niveau A0, c'est à dire aux débutants sans pré-connaissances.

Les deux semaines suivantes sont consacrées au niveau A1 c'est à dire au débutants avec pré-connaissances. Ces deux semaines sont parfaitement adaptées aux débutants sans pré-connaissance qui ont suivi la première semaine de formation niveau A0 pour qui, ces deux semaines suivantes sont la continuité.

Ми пропонуємо два 3-тижневі тренінги, французькі для іноземців, спеціально адаптовані для українських біженців. Прем'єра відбудеться в серпні 2022 року; другий у жовтні 2022 року.

Перший тиждень присвячений рівню А0, тобто початківцям без попередніх знань.

Наступні два тижні присвячені рівню А1, тобто початківцям з попередніми знаннями. Ці два тижні ідеально підходять для новачків без попередніх знань, які пройшли перший тиждень навчання рівня A0, для яких ці два наступні тижні є продовженням.

Il est à rappeler que, à l'exception du niveau A0, qui se fait en une seule étape puisqu'il s'agit d'une initiation, chaque niveau est effectué en deux étapes.  Pour la niveau A1 par exemple, celui-ci se compose donc d'un premier niveau, le niveau A1a, et d'un deuxième niveau, le  niveau A1b.

Слід пам’ятати, що, за винятком рівня A0, який виконується в один крок, оскільки це ініціація, кожен рівень виконується в два етапи. Для рівня A1, наприклад, він складається з першого рівня, рівня A1a, і другого рівня, рівня A1b.

Chaque niveau correspond approximativement à 35/50 heures d'étude de la langue chacune, (selon le niveau, la population et le cadre). Cela implique donc que pour une population motivée (comme cela est souvent le cas de réfugiés qui veulent s'intégrer au plus vite), le niveau A1a, pour être acquis, demandera une base de 35 à 50 heures de formation, tout comme le niveau A1b, qui demandera également 35 à 50 heures de formation.

Кожен рівень відповідає приблизно 35/50 годинам вивчення мови кожен (залежно від рівня, населення та обстановки). Таким чином, це означає, що для мотивованого населення (як це часто буває з біженцями, які хочуть якнайшвидше інтегруватися), рівень A1a, щоб отримати його, вимагатиме бази від 35 до 50 годин навчання, як і рівень A1b, що також зажадає 35-50 годин навчання.

Chaque session peut accueillir un maximum de 12 stagiaires et doit avoir un minimum de 6 stagiaires inscrits pour pouvoir avoir lieu. 

Кожна сесія може вмістити не більше 12 слухачів,

а для участі необхідно зареєструвати мінімум 6 слухачів.

2. Public concerné - стурбована громадськість :

La présente formation est structurée principalement pour des réfugiés Ukrainiens arrivés tout récemment en France qui ont besoin d'urgence d'un niveau de base en français, à l'oral et à l'écrit.

Цей тренінг розроблено переважно для українських біженців, які нещодавно прибули до Франції, яким терміново потрібен базовий рівень французької мови, як усної, так і письмової.

3. Objectif de la formationМета формування.

Comme indiqué dans la présentation générale plus haut, nos formations en français FLE ont pour but l'acquisition des principes de base permettant de commencer à s'exprimer en français lorsque l'on n'est pas francophone et que l'on arrive parfois brutalement en France, (comme cela est actuellement le cas malheureusement).

Як зазначено в загальній презентації вище, наші навчальні курси з французької FLE мають на меті засвоїти основні принципи, які дозволять вам почати висловлюватися французькою мовою, коли ви іноді раптово прибуваєте до Франції (як, на жаль, зараз).

La présente formation a donc pour but de leur donner le plus vite possible, toutes les chances de s'intégrer en France, lorsqu'ils cela est souhaité, pour éventuellement trouver un emploi. 

Це має на меті дати їм якомога швидше всі можливості інтегруватися у Францію, якщо вони бажають, і, можливо, знайти роботу.

4. Niveau préalablement requis - Рівень передумов

Nos formations étant spécialisées pour les débutant, sans pré-connaissances  (niveau A0), aucun niveau de base  n'est prérequis, si ce n'est savoir lire et écrire dans sa langue maternelle. 

Наші курси спеціалізовані для початківців, без попередніх знань (рівень A0), тому не потрібен базовий рівень, окрім знання того, як читати та писати рідною мовою.

5. Programme de la 1ère semaine de formation (A0)  - Програма на перший тиждень (A0):

Alphabet latin : savoir lire et écrire. - Латинський алфавіт: вміти читати і писати.

 

Chaque semaine de formation se compose de 5 journées de formation (5 matinées et 5 après-midi de formation). Dix thèmes par semaine sont donc abordés. Chaque thème fait l'objet de l'étude d'un point grammatical. 

Кожен навчальний тиждень складається з 5 тренувальних днів (5 ранкових і 5 післяобідних тренінгів). Тому висвітлюються десять тем на тиждень. Крім того, кожна тема є предметом вивчення граматичного предмета.

Alphabet latin : apprendre à lire, écrire, prononcer (débutants/rappels, selon que les élèves ont déjà appris une autre langue avec l'alphabet latin ou pas). Латинський алфавіт: вчитися читати, писати, писати, вимовляти (початківці/нагадування, залежно від того, чи вже слухачі вивчали іншу мову за допомогою латинського алфавіту чи ні).

 1. Thème : Dire bonjour en français - Connaissances grammaticales abordées : L'alphabet, la prononciation en français. Prosodie. Тема: Привітайся французькою мовою - Граматичні знання охоплені: алфавіт, вимова французькою мовою. Просодія.

 2. Thème : Se présenter et dire d'où l'on vient- Connaissances grammaticales abordées : introduction aux verbes français. Тема: Як представитися. Як сказати, звідки ми родом. Граматичні знання спрацювали: знайомство з французькими дієсловами.

 3. Thème : Se déplacer et se repérer géographiquement- Connaissances grammaticales abordées : expression du lieu. Тема: Пересування та орієнтація географічно - Граматичні знання охоплені: вираз місця.

 4. Thème : Compter - Connaissances grammaticales abordées : le singulier et le pluriel. Тема: Вчимося рахувати. Граматичні знання спрацювали: однини та множини.

 5. Thème : La date - Connaissances grammaticales abordées : sujets et compléments. Тема: Дата - Відпрацьовані граматичні знання: предмети та доповнення.

 6. Thème : La famille - Connaissances grammaticales abordées : le COD - Тема: Сім'я - Відпрацьовані граматичні знання: пряме доповнення.

 7. Thème : Demander un renseignement - Connaissances grammaticales abordées : formes affirmatives, interrogatives et négatives. Тема: Запитуйте інформацію. Спрацювали граматичні знання: стверджувальні, питальні та заперечні форми.

 8. Thème : Faire des achats - Connaissances grammaticales abordées : expressions de base et révisions. Тема: Покупки - Граматичні знання спрацювали: основні вирази. Ревізії вже виконаної роботи.

 9. Thème : La santé - Connaissances grammaticales abordées : expressions de base et révisions. Тема: Здоров'я - Граматичні знання спрацювали: Ревізії вже виконаної роботи.

 10. Thème : Raconter quelque chose - Connaissances grammaticales abordées : expressions de base et révisions - Тема: Як щось сказати - Граматичні знання спрацювали: Ревізії вже виконаної роботи.

6. Encadrement - Effectifs - Викладачі - штат.

Pour chacune des formations proposées, nous disposons réservoir national quasiment inépuisable de formateurs habilités à assurer les formations proposées. Cela nous rend aptes à détacher, pour chacune des formations, LE ou LA formateur/-trice le plus apte d'assurer chacune des formations que nous proposons.

Для кожного з запропонованих курсів навчання ми маємо майже невичерпний національний пул тренерів, (в рамках національного агентства зайнятості Франції), уповноважених проводити запропоновані курси. Це дозволяє нам мати для кожного з тренінгів найкращого доступного тренера для кожного з тренінгів, які ми пропонуємо.

Nos formateurs sont chargés de dispenser la formation à de petits groupes allant de 6 à un maximum de 12 stagiaires. Selon les besoins de chaque formation, une ou un assistant peut, à certains moments et dans certains cas, assister le formateur afin d’assurer une formation optimale.

Наші тренери відповідають за проведення тренінгів для малих груп від 6 до 12 студентів максимум. Залежно від потреб кожного тренінгу може бути додатковий помічник тренера, який допомагає тренеру забезпечити оптимальне навчання.

Nos formateurs ont tous un niveau licence au minimum, ou des références professionnelles équivalentes.

Les références de nos formateurs sont accessibles pour chaque formation dans les descriptifs formation.

Усі наші тренери мають принаймні вищу освіту (бакалавр + 3 роки навчання) або еквівалентні професійні рекомендації. До кожного тренінгу в описі кожного тренінгу вказані рекомендації та дипломи наших тренерів.

7. Moyens mis en place - Доступні засоби (залежно від навчання):

Les différents moyens actuels sont mis en place selon les besoin de chaque formation, principalement :

Відповідно до потреб кожного навчального курсу впроваджуються різні поточні засоби, в основному: 

 • Une connection internet - Підключення до Інтернету.

 • Un ordinateur/téléphone portable avec modules spécifiques pour les stagiaires lorsque la formation le requiert - Комп’ютер/мобільний телефон зі спеціальними модулями для слухачів, коли цього вимагає навчання.

 • Une base documentaire écrite - Письмова документальна база.

 • Une base documentaire audio - База даних аудіо-документів.

 • Une base documentaire vidéo - Відео документальна база.

 • Un vidéo projecteur - Відеопроектор

 • Logistique son & vidéo - Звуко-відео логістика

8. Lieux de formation - Навчальні місця

Selon de qui relèvent les stagiaires les formations ont lieu dans des locaux municipaux ou des locaux privés dans lesquels, toutes les normes de sécurité et exigences lié à la réception de public sont d'ores et déjà scrupuleusement respectées.

Залежно від того, до якого суб’єкта належать стажери, навчання проводиться в муніципальних або приватних приміщеннях, де вже дотримуються всі стандарти безпеки та вимоги, пов’язані з прийманням громадськості.

Références textes officiels :

Посилання на офіційні тексти:

Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP)

Правила безпеки для відкритого для громадськості закладу (ERP) (французькою)

L'accessibilité des établissements recevant du public (ERP)

Можливість доступу до закладів, відкритих для громадськості (ERP)

9. Modalités de la formation - Методи навчання : 

Du fait de l'objectif spécifique de la formation, une formation en présentiel est ce qui, à notre sens, est le plus adaptée aux objectifs de la présente formation. C'est la raison pour laquelle, la présente formation n'est proposée qu'en présentiel.

Через специфічну мету навчання, навчання очно, на нашу думку, найбільш підходить для цілей цього навчання. Це тому, що це навчання пропонується лише очно.

10. Délais d'inscriptionКінцевий термін реєстрації

A compter du 10 juin 2021, les organismes de formation doivent respecter un délai minimum de 11 jours ouvrés entre l'envoi de la confirmation d'inscription et le début de la formation, afin d’éviter la précipitation dans le choix d’une formation. 

La date limite d'inscription à une session de formation est donc fixée à deux semaines, dans le respect de l'impératif susmentionné, et dans la limites des places disponibles.

Починаючи з 10 червня 2021 року, навчальні організації повинні дотримуватися мінімального терміну в 11 робочих днів між відправкою підтвердження реєстрації та початком навчання, щоб уникнути поспіху у виборі навчання.

Тому кінцевий термін реєстрації на навчальний курс встановлено на два тижні, з урахуванням вищезгаданого обов’язку, і в межах наявних місць.

11. Modalités d'évaluation  - Методи оцінки : 

Évaluer une formation permet de :

 • Mesurer l’écart entre les objectifs de départ et les résultats obtenus ;

 • Analyser les écarts éventuels et en comprendre les raisons ;

 • Interpréter et émettre un jugement de valeur.

Оцінювання навчання дозволяє:

 • Виміряти розрив між початковими цілями та отриманими результатами;

 • Аналізувати можливі відхилення та зрозуміти їх причини;

 • Інтерпретувати та висловлювати ціннісний суд.

L’évaluation de nos formations permet à l’équipe de management et de formateurs de réguler et d’adapter les formations réalisées.

Оцінка наших курсів дозволяє команді менеджерів та викладачів регулювати та адаптувати проведені навчання.

Dans le cas présent, la plupart les candidats seront des débutants. Cependant, la différenciation entre "débutants sans pré-connaissances" et "débutants avec pré-connaissances", (A0 et A1), devra être faite, même si celle-ci ne sera pas forcément source de séparation en groupe de niveaux. Car certains stagiaires avec pré-connaissances pourront parfois préférer tout recommencer à zéro avec le semaine 1. Le premier test ne sera qu'un simple et bref petit questionnaire à remplir au premier contact préalable à l'inscription.

У даному випадку, більшість кандидатів будуть початківцями. Однак, необхідно буде зробити розрізнення між “початківцями без попередніх знань” та “початківцями з попередніми знаннями” (A0 та A1), навіть якщо це не обов’язково буде джерелом розділення на групи рівнів. Адже деякі стажери з попередніми знаннями іноді можуть віддати перевагу повному початку з нуля з 1 тижня. Перший тест буде лише простим і коротким опитуванням, яке слід заповнити при першому контакті перед реєстрацією.

1. Evaluation des attentes du candidat (auto-test): Une première auto-évaluation est effectuée par le candidat qui situe son niveau. Оцінка очікувань кандидата (самотестування): кандидат проводить першу самооцінку, яка визначає його рівень.

2. Evaluation des besoins du candidat : le candidat est évalué par la structure qui l'inscrit à la formation  afin que celui-ci soit orienté vers un groupe d'un niveau lui correspondant. Оцінка потреб кандидата: кандидат оцінюється структурою, яка записує його на навчання, щоб він міг бути спрямований на групу, яка відповідає його рівню.

3. Evaluation du formateur : En début de formation, chaque formateur effectue une brève évaluation permettant de valider l'évaluation précédente et se faire se propre idée du niveau et des besoins de chaque stagiaire. Оцінка викладача: на початку навчання кожен викладач проводить коротку оцінку, яка дозволяє підтвердити попередню оцінку та сформувати власну думку про рівень та потреби кожного стажера.

4. Evaluation à chaud. En fin de formation, une évaluation à chaud est effectuée par le formateur auprès des  stagiaires.  Гаряча оцінка. В кінці навчання викладач проводить гарячу оцінку зі стажерами.

5. Evaluation à froid. Une évaluation à froid peut ensuite être effectuée auprès des stagiaires plusieurs mois après la formation à la convenance du stagiaire et selon les disponibilités. Холодна оцінка. Після цього може бути проведена холодна оцінка зі стажерами кілька місяців після навчання за бажанням стажера та за наявності можливостей.

12. Accessibilité et InclusionPersonnes en situation de handicap -  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Lien)Доступність та інклюзія: особи з інвалідністю - доступність для осіб з обмеженими можливостями руху:

 

Chez nous, l’inclusion est une valeur fondamentale. Nous croyons que chaque apprenant, quel que soit son handicap, mérite un accès équitable à nos formations. Voici comment nous nous adaptons : У нас інклюзія є фундаментальним принципом. Ми віримо, що кожен учень, незалежно від його інвалідності, заслуговує на рівний доступ до наших курсів. Ось як ми адаптуємося:

 1. Étude au Cas par Cas : Nous examinons attentivement chaque situation de handicap. Qu’il s’agisse d’une mobilité réduite, d’un trouble sensoriel ou autre, nous définissons des compensations personnalisées pour chaque apprenant. Вивчення кожного випадку: Ми уважно розглядаємо кожну ситуацію з інвалідністю. Чи це обмежена мобільність, сенсорні порушення чи інше, ми визначаємо індивідуальні компенсації для кожного учня.

 2. Loi sur l’Accessibilité : La loi du 5 août 2015 exige que les établissements recevant du public (ERP) soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous nous conformons pleinement à cette réglementation. Закон про доступність: Закон від 5 серпня 2015 року вимагає, щоб заклади, що приймають громадськість (ERP), були доступні для осіб з обмеженими можливостями руху. Ми повністю дотримуємося цього регулювання.

Où Ont Lieu Nos Formations ? Де проходять наші курси ?

 • Dans l’Entreprise du Salarié : Si vous choisissez cette option, vous serez formé dans votre propre entreprise. C’est pratique et conforme à la réglementation. У компанії співробітника: Якщо ви оберете цей варіант, ви будете навчатися в своїй власній компанії. Це зручно і відповідає регулюванню.

 • Dans un Établissement Public : Nous organisons également des formations dans des lieux publics tels que Pôle Emploi ou l’IGESA. Là encore, l’accessibilité est garantie. У державному закладі: Ми також організовуємо навчання в громадських місцях, таких як Pôle Emploi або IGESA. І тут доступність гарантована.

 • Quant à nos locaux, ils respectent strictement la réglementation en vigueur, permettant l’accès à tout type de public. Що стосується наших приміщень, вони строго дотримуються чинного законодавства, що дозволяє доступ до будь-якої групи людей.

 

Nous sommes là pour vous accompagner, dans la mesure de nos possibilités. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos programmes inclusifs ! Ми тут, щоб вам допомогти, в межах наших можливостей. Не соромтеся зв’язатися з нами, щоб дізнатися більше про наші інклюзивні програми !

13. Durée des formations - Тривалість навчання :

Une formation dure une semaine de 5 jours de formation, du lundi au vendredi. 

Chaque journée de formation comporte 7 heures de formation, réparties en 2 demi-journées de 3h30, de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30. 

Навчання триває тиждень по 5 днів уроків, з понеділка по п’ятницю. 

Кожен курсовий день складається з 7 годин уроків, з яких 3,5 години занять вранці з 8:30 до 12:00 і 3,5 години уроків у другій половині дня з 13:00 до 16:30.

14. Sessions - Cесії 

D’un côté, selon les périodes, nous proposons des sessions fixes à des dates prédéterminées. Ces sessions sont ouvertes aux stagiaires intéressés, principalement en inter-entreprises. З одного боку, в залежності від періоду, ми пропонуємо фіксовані сесії за попередньо визначеними датами. Ці сесії відкриті для зацікавлених стажерів, переважно між компаніями.

D'un autre côté, nous offrons des sessions à la carte en intra-entreprise, sur demande d’une entreprise spécifique. З іншого боку, ми пропонуємо сесії на вибір внутрішньої компанії за запитом конкретної компанії.

Lorsqu’une session est organisée pour un groupe de stagiaires d’une même entreprise, elle peut être personnalisée en fonction des besoins spécifiques de cette entreprise. Cela se fait au cours d’un audit préalable où nous définissons ensemble le parcours idéal. Коли сесія організована для групи стажерів з однієї компанії, вона може бути адаптована відповідно до специфічних потреб цієї компанії. Це відбувається під час попереднього аудиту, де ми разом визначаємо ідеальний маршрут.

Quelle que soit la formule choisie, nous sommes là pour vous accompagner dans votre développement professionnel. Безпосередньо вибрана формула, ми тут, щоб допомогти вам у вашому професійному розвитку.

15. Tarifs 2024  (à partir du 15 décembre  2023) - Тарифи 2024 (починаючи з 15 грудня 2023 року)

Formation Inter-Entreprise

 • Tarif TTC par jour, par personne: 300€

 • Tarif TTC par semaine, par personne: 1500€ (au lieu de 1900€)

 • Baisse de 20,41% du tarif standard de base

Навчання між компаніями

 • Ціна з ПДВ на день, на людину: 300€

 • Ціна з ПДВ на тиждень, на людину: 1500€ (замість 1900€)

 • Зниження базового стандартного тарифу на 20,41%

Formation Intra-Entreprise

 • Tarif TTC par jour, par personne: 250€

 • Tarif TTC par semaine, par personne: 1250€ (au lieu de 1900€)

 • Baisse de 34,21% du tarif standard de base

Навчання внутрішньої компанії

 • Ціна з ПДВ на день, на людину: 250€

 • Ціна з ПДВ на тиждень, на людину: 1250€ (замість 1900€)

 • Зниження базового стандартного тарифу на 34,21%

Promotion Fin d’Année 2023 - Début d’Année 2024

(Valable jusqu’au 31 janvier 2024 à minuit)

Акція кінець 2023 року - початок 2024 року

(Діє до 31 січня 2024 року о півночі)

Formation Inter-Entreprise

 • Tarif TTC par jour, par personne: 250€

 • Tarif TTC par semaine, par personne: 1250€ (au lieu de 1900€)

 • Baisse de 34,21% du tarif standard de base

Навчання між компаніями

 • Ціна з ПДВ на день, на людину: 250€

 • Ціна з ПДВ на тиждень, на людину: 1250€ (замість 1900€)

 • Зниження базового стандартного тарифу на 34,21%

Formation Intra-Entreprise

 • Tarif TTC par jour, par personne: 200€

 • Tarif TTC par semaine, par personne: 1000€ (au lieu de 1900€)

 • Baisse de 47,37% du tarif standard de base

Навчання внутрішньої компанії

 • Ціна з ПДВ на день, на людину: 200€

 • Ціна з ПДВ на тиждень, на людину: 1000€ (замість 1900€)

 • Зниження базового стандартного тарифу на 47,37%

 

Quelle que soit la formule choisie, nous sommes là pour vous accompagner dans votre développement professionnel. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos tarifs et nos programmes de formation ! 

Безпосередньо вибрана формула, ми тут, щоб допомогти вам у вашому професійному розвитку. Не соромтеся зв’язатися з нами, щоб дізнатися більше про наші тарифи та програми навчання !

16. Contact en France -  Контакти у Франції

Secrétariat général/генеральний секретаріат: proximacentauricompany@gmail.com

Responsable de formation/Менеджер з навчання : marcdoignon83@gmail.com

Tel/Sms/Мобільний телефон/текст : +33 613 564 079

1. Présentation
2. Public concerné et objectifs
3. Objectif de la formation
4. Niveau préalablement requis
5. Programme de la 1ère semaine de formation (A0)
6. Encadrement - Effectifs
7. Moyens mis en place
8. Lieux de formation
9. Modalités de la formation
10. Délais d'inscription
11. Modalités d'évaluation
12. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou handicapées
13. Durée des formations
14. Sessions
15. Tarifs
16. Contact en France

17. Documents divers - Різні документи:

Actualités concernant les formations de français langue étrangère adaptées aux réfugiés Ukrainiens

Новини про курси французької мови як іноземної, адаптовані для українських біженців

(Sites français sur le sujet, en français : Французькі сайти на цю тему, французькою мовою).

 • Apprendre le français, une priorité absolue - Le 24/05/2022

https://www.lagruyere.ch/2022/05/apprendre-le-fran%C3%A7ais-une-priorit%C3%A9-absolue.html

 • Les Ukrainiens s’initient au français - Le 24/05/2022

https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/les-ukrainiens-s-initient-au-francais-647672

 • Ukrainiens réfugiés en France : où s'informer sur vos droits ? (Service public) - Le 22/05/2022

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15663

 •  Pole emploie employeur - Proxima Centauri Company recrute ! - Le 22/05/2022

        https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/proxima-centauri-company

 •   Jusqu'à 400 heures de cours de français pour les réfugiés ukrainiens - le 08/05/2022

Jusqu'à 400 heures de cours de français pour les réfugiés ukrainiens - L'Express

 •   Des cours de français pour les réfugiés ukrainiens - le 08/05/2022

Des cours de français pour les réfugiés ukrainiens - La Croix

 • La Région offre des cours de français aux réfugiés ukrainiens - le 29/04/2022 à 19:30

https://www.nicematin.com/faits-de-societe/la-region-offre-des-cours-de-francais-aux-refugies-ukrainiens-763749

17. Documents divers
bottom of page